google-site-verification: google7e4b1026db5d9f32.html

FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 2500 kr*

Uppdateringar gällande Datahantering
Den 25 Maj kommer vi att uppdatera vår Dataskyddspolicy för att följa de nya GDPR reglerna inom EU. Du ska alltid veta vilken data vi samlar in från dig och hur vi använder denna data.
Under övergångstiden vill vi nedan beskriva vår skyldighet när det gäller att hantera och använda den data vi får från dig, precis som det kommer att återspeglas i vår Dataskyddspolicy när den träder i kraft.

Vi förbinder oss att:
• Vi kommer aldrig att dela din information med någon om du inte uttryckligen har tillåtit oss att göra det.
• Vi kommer endast att kontakta dig med marknadsföringsmeddelanden på det sätt som du har bett oss kontakta dig. Tex. Nyhetsbrev, Inbjudan till mässor, Dropbox eller Återförsäljarkartan.
• Vi kommer att se till att du har full kontroll över din information och du kan be oss sluta använda den närhelst du önskar.
• Vi kommer alltid att följa dina preferenser gällande kommunikation.
• Det enda syftet med att samla in och analysera din information är för att kunna kommunicera med dig bättre, för att förbättra vår service och se till att du får bästa möjliga erfarenheten av våra produkter.
• Din information kommer att lagras säkert och kommer alltid att vara skyddad.
• Vi kommer alltid att följa lagen om dataskydd, liksom alla andra tillämpliga bestämmelser och EU-direktiv.

Vill du ha ytterligare information om hur vi samlar ihop och lagrar din data får du gärna kontakta oss på företagsnumret direkt, eller via Kontakta Oss på vår hemsida.

Ullcentrum Öland                                  +46 485 290 10

BYRUMSVÄGEN 59                                info@ullcentrum.com

38774 LÖTTORP                                    www.ullcentrum.com

Sverige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Updates to Data Management

On May 25, we will update our Data Protection Policy to follow the new GDPR rules within the EU. You should always know what data we collect from you and how we use this data.

During the transition period, we will describe our obligation below to handle and use the data we receive from you, as will be reflected in our Data Protection Policy when it comes into force.

We commit ourselves to:

• We will never share your information with anyone unless you explicitly allow us to do so.

• We will only contact you with promotional announcements in the manner that you have asked us to contact you. For example. Newsletter, Invitation to fairs, Dropbox, or Reseller map.

• We will ensure that you have full control of your information and you may ask us to stop using it whenever you wish.

• We will always follow your preferences regarding communication.

• The only purpose of collecting and analyzing your information is to communicate better with you, to improve our service and ensure you get the best experience of our products.

• Your information will be stored safely and will always be protected.

• We will always follow the Data Protection Law, as well as all other applicable provisions and EU directives.

If you would like further information about how we collect and store your data, please contact us directly on the company number or via Contact Us on our website.

 

Ullcentrum Öland                                  +46 485 290 10

BYRUMSVÄGEN 59                                info@ullcentrum.com

38774 LÖTTORP                                    www.ullcentrum.com

Sweden

Produkter
  

Drift & produktion:  Wikinggruppen